bruphoto Kulla
Huvudmeny
G. gallinago


Larrys Graphics

Översikt
Jag skulle utan vidare klassa Kulla Gunnarstorp som en fin fågellokal. Det är ytterst sällan som jag varit här utan att ha fått se någon fågel. Jag vågar påstå att det aldrig hänt mig. Däremot har antalet fåglar varierat ganska kraftigt beroende på årstid. Ringduva och bofink är exempel på fåglar man så gott som alltid får se. Även ormvråken kan räknas hit.

Variationen i biotop (skogar, åkrar, hyggen och en våtmark) borgar för ett rikt och varierat fågelliv. Höst och vår passerar en stor del av fågelsträcket här över, och många passar på att rasta. Detta är kanske främst märkbart på hösten då man kan få se många fåglar som normalt inte håller till här.

Fåglar
Nedan ger jag en kortare redogörelse för vilka olika fåglar man kan få se under de fyra årstiderna. I listan finns alla fåglar jag sett (och hört) här.
FÅGELLISTA
i bokstavsordning

B
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåmes
Bläsgås
Bofink
Brun kärrhök
Buskskvätta

D
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök

E
Enkelbeckasin
Entita

F
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk

G
Glada
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråsiska
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulsångare
Gulärla
Gärdsmyg
Gök

H
Havsörn
Hornuggla
Hussvala
Häger
Hämpling

J
Järnsparv

K
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn
Kärrsångare

L
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare

M
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Morkulla

N
Nattskärra
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka

O
Ormvråk
Ormörn

P
Pilgrimsfalk
Pilfink

R
Rapphöna
Ringduva
Råka
Rödhake
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna

S
Sidensvans
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skärfläcka
Snösparv
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtmes
Storskarv
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Större korsnäbb
Större skrikörn
Svarthätta
Svartmes
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås

T
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Tornuggla
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Törnskata
Törnsångare

V
Varfågel

Å, Ä
Årta
Ängspiplärka
Ärtsångare
Vår
På våren är det nog främst sträcket av orm- och bivråk som är intressant. Andra arter som kan förekomma då är trana, grågås, sädgås och storspov. Det händer även att några av dessa rastar här.

Sommar
Jag besöker sällan Kulla Gunnarstorp på sommaren ity det förekommer en hel del mygg här. Annars kan man då få se och, inte minst, höra de flesta av våra vanligare sångare. Trädpiplärka, sånglärka och gulsparv är andra fåglar man ofta ser då, men även arter som törnskata, buskskvätta, steglits, korp och järnsparv. Jag har även sett kattuggla och hornuggla här. Även nattskärra har hörts men detta daterar sig ända tillbaka till sjuttiotalet.

Höst
Hösten är nog den årstid som bjuder på det största antalet olika arter. Grågås, sädgås och bläsgås passerar då liksom många av rovfågelarterna. På senare tid har även glada sett tämligen regelbundet. Det är glädjande. I de meståg som drar fram kan man få se både stjärtmes och svartmes.

Vinter
Att man ser minst antal fåglar på vintern är väl knappast överraskande. Varfågel är en ganska vanlig gäst då, men även gråsiska, bergfink, fjällvråk och snösparv. Har man tur kan man även få se kungsörn.

Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved